https://viways.com là địa chỉ website bán hàng trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Viways.

Khách hàng tham gia giao dịch trên https://viways.com là

     (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm trên website;

     (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

Sản phẩm giao dịch trên website bao gồm các sản phẩm thời trang (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên website phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Viways chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm cung cấp trên website .

Bằng việc tham gia giao dịch trên website, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://viways.com (sau đây gọi là “Quy Chế”). Quy Chế này có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.